ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
นางสาวภัคศรัญยธร ธนนันท์นภัส
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางเสาธง

Click

 

วิสัยทัศน์ 

เครือข่ายโรงพยาบาลบางเสาธง เป็นผู้นำด้านเวชศาสตร์ชะลอวัย
พร้อมใจบริการประสานสู่ความเป็นเลิศ

พันธกิจ

  1. บริหารการพยาบาลให้มีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมภิบาล
  2. ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถทักษะวิชาชีพในการปฏิบัติงานมีคุณธรรมและจริยธรรม
  3. จัดระบบบริการพยาบาลตามมาตรฐานการพยาบาลและจรรยาบรรณวิชาชีพ
  4. ส่งเสริมสนับสนุนการทำงานเป็นทีม บุคลากรให้ทำงานได้อย่างมีความสุข
  5. เสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายบริการพยาบาลในระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิ

ค่านิยม

  • ทีมดี มีมาตรฐาน บริการด้วยใจ ใช้คุณธรรม (BSTH)

          B = Behavior   พฤติกรรมบริการที่ดี

          S = Standard     มีมาตรฐาน

          T = Team work  การทำงานเป็นทีม

         H = Health and customer focus เน้นลูกค้าและการมีสุขภาวะ

MOPH

โรงพยาบาลบางเสาธง เป็นโรงพยาบาลชุมชนที่ให้บริการแก่ประชาชนในเขตบางเสาธง และประชาชนทั่วไป  โดยมีหน่วยบริการในเครือข่ายดังนี้

 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางเสาธง     »»คลิ๊กเลย««

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางเสาธง ♥  

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเสาธงกลาง ♥    

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองใหม่บางพลี ♥   »»คลิ๊กเลย««    

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศีรษะจรเข้น้อย ♥    »»คลิ๊กเลย««

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่ ♥   

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดศรีวารีน้อย ♥    

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกัลปพฤกษ์ ♥    »»คลิ๊กเลย««

ศูนย์สุขภาพชุมชนเจริญราษฎร์ ♥    »»คลิ๊กเลย««