ประกวดราคาการเช่าเครื่องตรวจหาสารชีวเคมีในเลือดอัตโนมัติ และน้ำยาตรวจ

        วิเคราะห์หาความสมบูรณ์ของเลือด (Complete Blood Count) จำนวน 2 รายการ

        ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)