ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. (รวมไหล่ทาง รวมทางระบายน้ำ พร้อมท่อระบายน้ำ และบ่อพัก) จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)