ประกาศประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 200 กิโลวัตต์ พร้อมติดตั้งเเละเดินสายไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ