ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
นางสาวภัคศรัญยธร ธนนันท์นภัส
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางเสาธง

Click

 

วิสัยทัศน์ 

โรงพยาบาลชุมชนที่ให้บริการสุขภาพตามมาตรฐานภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม

 

พันธกิจ (Mission)

  1. พัฒนาคุณภาพระบบบริการให้มีคุณภาพมาตรฐาน
  2. พัฒนาระบบบริหารด้วยหลักธรรมมาภิบาล
  3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย
  4. เพิ่มอัตรากำลังและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้สอดคล้องกับการพัฒนาโรงพยาบาล
  5. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ

ปรัชญา/ค่านิยมองค์กร

 

MOPH

โรงพยาบาลบางเสาธง เป็นโรงพยาบาลชุมชนที่ให้บริการแก่ประชาชนในเขตบางเสาธง และประชาชนทั่วไป  โดยมีหน่วยบริการในเครือข่ายดังนี้

 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางเสาธง     »»คลิ๊กเลย««

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเสาธงกลาง ♥    

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองใหม่บางพลี ♥   »»คลิ๊กเลย««    

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศีรษะจรเข้น้อย ♥    »»คลิ๊กเลย««

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่ ♥   

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดศรีวารีน้อย ♥    

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกัลปพฤกษ์ ♥    »»คลิ๊กเลย««

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเจริญราษฎร์ ♥    »»คลิ๊กเลย««