แผนยุทธศาสตร์

✎〄 แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข click

✎〄 แผนยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2562 click