โรงพยาบาลบางเสาธง

โรงพยาบาลบางเสาธง

อำเภอบางเสาธง  จังหวัดสมุทรปราการ

ค่นิ

      Mastery                    Originality                    People Centered                    Humility

       เป็นนายตนเอง             เร่งสร้างสิ่งใหม่                   ใส่ใจประชาชน                   อ่อนน้อมถ่อมตน