ITA รพ.บางเสาธง

รายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน


Integrity and Transparency Assessment : ITA

โรงพยาบาลบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ

โรงพยาบาลบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
Bคำอธิบายหลักฐานเชิงประจักษ์หมายเหตุ
EB1หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี1.1 วิเคราะห์ผลจัดซื้อฯ 61
1.2 วิเคราะห์ผลจัดซื้อฯ 62
1.3 วิเคราะห์ผลจัดซื้อฯ 63
 
EB2หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง2.1
2.2
2.3

2.4 ปี63 เวชภัณฑ์ยา เวชภัณฑ์มิใช่ยา
2.5 ปี64 เวชภัณฑ์ยาเวชภัณฑ์มิใช่ยา
 
EB3หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี3.1 ปี63 การจัดซื้อ 3 โครงการ 
EB4หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการ และขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ4.1
4.2
4.3

4.4
4.5
4.6 สขร1 ตค62
4.7 สขร1 พย62
4.8 สขร1 ธค62
4.9 สขร1 มค63
4.10 สขร1 กพ63
4.11 สขร1ไตรมาส1ปี64
4.12 สขรไตรมาส2 ปี64
4.12-1วงเงินเกิน1แสนไตรมาส1
4.12-2วงเงินเกิน1แสนไตรมาส2
4.12-3วงเงินไม่เกิน1แสนไตรมาส1
4.12-4วงเงินไม่เกิน1แสนไตรมาส2
4.13 สขรไตรมาส3 เงินต่ำกว่า1แสน
 
EB5หน่วยงานของท่านเปิดโอกาศให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานอย่างไร5.1 ประชุมอบรมโครงการช่วยฟื้นคืนชีพฯ ปี62
5.2 เผยแพร่สรุปจัดหาพัสดุ ธค63-กพ64
5.3 เผยแพร่สรุปจัดหาพัสดุ มีค64-พค64
5.4 เผยแพร่สรุปจัดหาพัสดุ มิย64-กค64
 
EB6ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภาระกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่6.1 อบรมการช่วยฟื้นคืนชีพ
6.2 โครงการบำบัดปี63
6.3 ประกาศนโยบายปี64
 
EB7ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่7.1 โครงการช่วยฟื้นคืนชีพ
7.2 โครงการบำบัดปี63
7.3 ประเมินผลปฏิบัติงาน ครั้2 ปี63
 
EB8หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 8.1 ขอเผยแพร่ข้อมูล ปี62
8.2 ประชาสัมพันธ์ผลปฏิบัติงานครั้ง2 ปี63
 
EB9หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน9.1 ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน ปี61
9.2 อบรมส่งเสริมคุณธรรม ปี64
 
EB10หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี10.1 ปี 60
10.2 ปี61
10.3 ปี 62
10.4 ปี63
10.5 คู่มือร้องเรียนการทุจริต ปี64
 
EB11หน่วยงานมีการเผยแพร่งานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี11.1
11.2
11.3 ประเมินแผนปี62
11.4 รายงานผลรอบ6เดือน การร้องเรียนทุจริตปี64
 
EB12หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี12.1 ปี 62
12.2 ปี 63
12.3 โครงการพัฒนาคุณภาพYFHSปี63
 
EB13หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานฯ13.1
13.2
13.3
13.4
13.5
13.6
13.7
13.8
13.9
13.10
13.11
-13.11.1ระเบียบบริหารจัดการด้านยาปี57
-13.11.2เกณฑ์จริยธรรมปี59
13.12 กำหนดมาตราการป้องกันรับสินบน
 
EB14หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฎิบัติราชการประจำปีของบุคลากรฯ14.1
14.2
14.3
14.4
14.5
 
EB15หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน15 ปี 62
15 ปี 63
15 ปี 64
 
EB16หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน16.1
16.2.1 ช่องทางร้องเรียน
16.2.2 คู่มือร้องเรียน
16.3
16.4
16.5 เผยแพร่ประกาศเจตจำนง ปี64
 
EB17หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน17.1 ปี 62
17.2 ปี 63
17.3 ปี64 ป้องกันปราบปรามทุจริต
 
EB18หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน 18.1 รายงานแผนป้องกันทุจริตและคุณธรรม 
EB19หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสหรือไม่ฯ19.1
19.2 รายงานประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงทับซ้อน
 
EB20หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน20.1 ปี62
20.2 ปี63
20.3 ปี64
 
EB21หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน21.1
21.2
21.3อบรมส่งเสริมคุณธรรม
 
EB22หน่วยงานมีการประชุม หรืออบรม/สัมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานฯ 22.1
22.2 อบรมส่งเสริมคุณธรรม
 
EB23หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง23.1 แผนป้องกันปราบปรามปี 62
23.2 แผนป้องกันปราบปรามปี 63
23.3 ขออนุญาตจัดตั้งกลุ่ม รพ.บางเสาธงปี61
 
EB24หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง24.1 ปี 62
24.2 ปี 63
24.3 ปี64 ป้องกันล่วงละเมิดทางเพศ
 
EB25หน่วยงานมีมการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฯ25.1
-BLS
-CPG
-OSCC
25.2 งานIC,แยกOPDคิวด่วน
 
EB26หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชนด้วยการแสดงขั้นตอนฯ26.1